Luong.com.vn - Hội chợ điều trị, lao động trẻ em, phụ nữ tại nơi làm việc Luong.com.vn - Mức lương, mức lương tối thiểu, Luật Lao động Luong.com.vn - Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc ở Việt Nam Luong.com.vn - Hội chợ điều trị, Công đoàn, Luật Lao động Luong.com.vn - Lời khuyên cho sự nghiệp của dân Việt Nam Luong.com.vn - So sánh mức lương ở Việt Nam
You Share, We Compare

Cá nhân
VND Tháng
 
Tối thiểu
Tối đa
Chuẩn nghèo của Ngân hàng thế giới
526200
-
Chuẩn nghèo của Việt Nam
-
-
Mức lương tối thiểu theo luật định
2400000
3500000
Mức lương đủ sống
6997300
11661200
Mức lương của công nhân tay nghề thấp
-
-
Mức lương của công nhân tay nghề trung bình
4900000
6750000
Mức lương của công nhân tay nghề cao
5900000
9000000
Gia đình
Tối thiểu
Tối đa
Chuẩn nghèo của Ngân hàng thế giới
1983600
-
Mức lương đủ sống
6334100
11797500
Mức lương đủ sống phổ biến
6221900
11637700
Update: 1 - 1 - 2016    
Thông tin thêm về các khu vực ở Việt Nam và nhiều nước khác?