Stephen King
Nhà văn nam
Năm sinh: 1947 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
  • Hàng năm: VND 340.440.608.091,00
  • Hàng tháng: VND 28.370.050.674,00
  • Hàng tuần: VND 6.546.934.771,00
  • Hàng ngày: VND 932.713.995,00
Forbes 2017: $15 million
Forbes 2016: $19 million
Forbes 2014: $17 million
Forbes 2013: $20 million
Forbes 2012: $39 million
Forbes 2011: $28 million
Nguồn
Picture:Wikipedia
Text: Forbes
Text: Wikipedia
Text: Forbes
Text: Forbes
Text: Forbes
Text: Forbes
Cập nhật: 2018-1
Cite this page © WageIndicator 2018 - Luong.com.vn - Thu nhập của các tác giả