Stephenie Meyer (twilight saga)
Tác giả nữ
Năm sinh: 1973 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
  • Hàng năm: VND 317.744.567.551,00
  • Hàng tháng: VND 26.478.713.963,00
  • Hàng tuần: VND 6.110.472.453,00
  • Hàng ngày: VND 870.533.062,00
Forbes August 2012: 14 million
Forbes May 2011: $21 million
Forbes 2010: $40 million
Nguồn
Picture:Wikipedia
Text: Forbes
Text: Wikipedia
Cập nhật: 2012-8
Cite this page © WageIndicator 2018 - Luong.com.vn - Thu nhập của các tác giả