Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng từ ngày 01-01-2016 đến 31-12-2016.

Expected date of revision: 01-01-2017
Cập nhập ngày 28-12-2016
Mức lương tối thiểu trong bảng tính theo VND (Đồng (Việt Nam))
Vùng Mức lương tối thiểu hàng tháng
Vùng I
3.500.000,00
Vùng II
3.100.000,00
Vùng III
2.700.000,00
Vùng IV
2.400.000,00
loading...
 
 
 
Loading...