Mức lương tối thiểu – Việt Nam

Đây là mức lương tối thiểu được lưu trữ
  • Mức lương tối thiểu trong bảng tính theo Đồng Việt Nam.

Vùng

Mức lương tối thiểu hàng tháng
Vùng I
Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1 tháng 1, 2019. Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng đến 31 tháng 12, 2019. Cập nhập lần cuối ngày 29/12/2018
4.180.000 ₫
Vùng II
Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1 tháng 1, 2019. Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng đến 31 tháng 12, 2019. Cập nhập lần cuối ngày 29/12/2018
3.710.000 ₫
Vùng III
Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1 tháng 1, 2019. Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng đến 31 tháng 12, 2019. Cập nhập lần cuối ngày 29/12/2018
3.250.000 ₫
Vùng IV
Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1 tháng 1, 2019. Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng đến 31 tháng 12, 2019. Cập nhập lần cuối ngày 29/12/2018
2.920.000 ₫

Nguồn

Nghị định 141/2017/NĐ-CP - 7/12/2017

Có thêm thông tin tại

loading...
 
 
 
Loading...