Trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp

Theo Điều 186 của Bộ luật Lao động và việc làm, những người đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng đã bị mất việc và không tìm được việc trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với bảo hiểm xã hội thì đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mỗi tháng, người lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng một phần trăm của tiền lương hàng tháng của họ, trong khi người sử dụng lao động cũng phải đóng một phần trăm của quỹ tiền lương cho người lao động

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp khác nhau trên cơ sở số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp như dưới đây. Trợ cấp thất nghiệp trả cho người lao động như sau:

3 tháng nếu đã đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng;

- người lao động được hưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp cho mỗi 12 tháng đóng góp; và

- hưởng trợ cấp tối đa là 12 tháng nếu đã có 145 tháng hoặc nhiều hơn đóng góp

Nguồn: Điều 186 Bộ luật Lao động (Luật số 10/2012 / QH13); Điều 49-53 của Luật việc làm (Luật số 38/2013 / QH13); Thông tư số 28/2015 / TT-BLĐTBXH; Nghị định số 28/2015 / NĐ-CP

loading...
 
 
 
Loading...