Trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp

Theo Điều 186 của Bộ luật Lao động và Điều 3 - 4 của Luật Bảo hiểm xã hội, những người đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng đã bị mất việc và không tìm được việc trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với bảo hiểm xã hội thì đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp khác nhau trên cơ sở số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp như dưới đây. Trợ cấp thất nghiệp trả cho người lao động như sau:

- 03 tháng, nếu có từ đủ 12 tháng đến 35 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

- 06 tháng, nếu có từ từ 36 tháng đến 71 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

- 09 tháng, nếu có từ từ 72 tháng đến 143 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

- 12 tháng, nếu có từ 144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên. 

Nguồn: Điều 186 của Bộ luật Lao động (Luật số 10/2012/QH13); Điều 3-4 & 80-87 của Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số: 71/2006/QH11); Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH

loading...
 
 
 
Loading...