Cơ sở dữ liệu về Thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước Lao động tập thể ở Việt Nam

Các Thỏa ước Lao động tập thể ở Việt Nam được công bố tại đây. Bạn có thể tìm văn bản gốc, đọc và tìm hiểu chi tiết theo từng chương, điều, từng chủ đề mà bạn quan tâm.
Khi bạn nhấn vào một Thỏa ước Lao động tập thể, một trang mới sẽ mở ra: ở bên trái trang sẽ là toàn văn của thỏa ước tập thể, trong khi đó ở cột bên phải bạn sẽ tìm thấy một bản tóm tắt các quy định của thoả ước tập thể này.
Công đoàn Việt Nam và người sử dụng lao động ở Việt Nam đóng góp cho bộ sưu tập Thoả ước Lao động tập thể này. Việc công bố, xuất bản được phát triển bởi WageIndicator Foundation avà Đại học Dar es Salaam. Liên lạc với chúng tôi.

So sánh các điều khoản của các Thỏa ước Lao động tập thể ở Việt Nam với các ngành, các chủ đề và các nước khác

Thoả ước tập thể - Theo Ngành / Hiệp hội người sử dụng lao động - Toàn văn

Thoả ước tập thể - Theo Công ty /Một người sử dụng lao động - Toàn văn

loading...
 
 
 
Loading...