Tiền

Tiền làm thêm ngoài giờ

Theo quy định của Bộ luật Lao động, thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ mỗi ngày hoặc bốn mươi tám (48) giờ mỗi tuần. Người sử dụng lao động có quyền quyết định số giờ làm việc theo ngày hoặc hàng tuần; giờ làm việc bình thường không thể vượt quá 10 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần. Tuy nhiên Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Thời giờ làm việc không vượt quá 06 giờ mỗi ngày đối với người lao làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong Luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Người sử dụng lao động có thể đề nghị người lao động làm thêm giờ trên cơ sở được sự đồng ý của người lao động và phải thanh toán cho người lao động. Bộ luật Lao động cũng quy định thêm, người sử dụng lao động phải bố trí cho người lao động nghỉ bù cho những giờ làm thêm mà không có ngày nghỉ nếu người lao động được tham gia làm thêm giờ đối với một số ngày liên tục trong một tháng (giới hạn 7 là ngày đã được quy định tại Nghị định năm 2013). Nếu không thể bố trí thời gian nghỉ bù, thì người lao động được nhận tiền lương làm thêm giờ.

Số giờ làm thêm của người lao động phải đảm bảo không vượt quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ (50% số giờ tiêu chuẩn làm việc vào những ngày bình thường); không quá 30 giờ một tháng (cho cả công việc bình thường lẫn công việc nặng nhọc, độc hại) và không quá 200 giờ trong một năm. Trong một số trường hợp đặc biệt, được phép áp dụng mức làm them giờ tối đa không quá 300 giờ mỗi năm (Điều 106) cho công việc nặng nhọc, đọc hại trong đó bao gồm cả lĩnh vực may mặc.

Tiền lương làm thêm giờ được trả cho người lao động như sau: ít nhất 150% mức lương bình thường vào các ngày trong tuần; ít nhất là 200% mức lương bình thường vào ngày nghỉ hàng tuần; và ít nhất 300% mức lương bình thường vào các ngày lễ và ngày nghỉ có hưởng lương (nghỉ phép năm). Người lao động nhận được tiền lương theo thời gian hoặc theo ngày, khi làm thêm giờ vào ngày lễ và ngày nghỉ có hưởng lương sẽ được trả 300% mức tiền của một ngày công bình thường đầy đủ.

Trong một số trường hợp (bất khả kháng, bảo vệ tính mạng và tài sản, quốc phòng, an ninh), người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không thể từ chối làm việc thêm giờ như tình huống trên.

Nguồn: Điều 97, 104, 106 & 107 của Bộ luật Lao động (Luật số 10/2012/QH13)

Tiền làm đêm

Theo các quy định của Bộ luật Lao động, ban đêm là thời gian từ 22:00 đến 06:00 của ngày hôm sau. Tiền lương làm việc ban đêm được trả theo tỷ lệ là 130% của tiền lương giờ bình thường trong ngày. Nếu người lao động phải làm việc thêm giờ vào ban đêm, họ nhận được tiền lương cho những giờ làm thêm theo công thức sau: (130% * 150%) + 20% của tiền lương khi thời gian làm thêm ban đêm vào các ngày làm việc bình thường; (130% * 200%) + 20% của tiền lương khi thời gian làm thêm ban đêm vào những ngày nghỉ hàng tuần; và (130% * 300%) + 20% của tiền lương khi làm thêm ban đêm vào các ngày lễ và ngày nghỉ có hưởng lương (nghỉ phép hàng năm).

Nguồn: Điều 97 và 105 của Bộ luật Lao động (Số 10/2012 /QH13)

Tiền trả cho ngày nghỉ / nghỉ lễ

Việc nghỉ bù khi người lao động làm việc vào các ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ không được quy định trong Bộ luật Lao động vì nhìn chung Luật không yêu cầu làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ. Trong trường hợp cần thiết phải làm thêm giờ, người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí cho người lao động nghỉ bù vào thời gian khác hoặc trả thêm mức khác biệt giữa tiền lương của thời giờ làm việc bình thường và thời giờ làm thêm (tức là 50%, 100 % hoặc 200% của mức lương làm việc bình thường của người lao động). Trường hợp không bố trí nghỉ được cho người lao động nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ.

Tiền trả cho làm việc cuối tuần /nghỉ lễ chung

Bộ luật Lao động không quy định làm việc vào nghỉ hàng tuần/ngày lễ. Tuy nhiên, theo các quy định tại Điều 97 và Điều 106, nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần thì được hưởng mức lương bằng 200% mức lương của công việc làm ngày bình thường và mức lương 300% đối với những ngày nghỉ lễ Quốc gia (Quy chế thị trường lao động và Dữ liệu tuyển dụng lao động).

loading...
 
 
 
Loading...