Quấy rối tình dục nơi làm việc

Quấy rối tình dục nơi làm việc

Quấy rối tình dục và ngược đãi người lao động bị cấm theo luật Lao động (Điều 08). Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu họ phải chịu sự ngược đãi, quấy rối tình dục, hoặc cưỡng bức lao động. Tuy nhiên, không có hình phạt cho người vi phạm những điều trên được quy định trong Bộ luật Lao động.

Nguồn: Điều 8, 37, 182, 183 của Bộ luật Lao động (Luật số 10/2012/QH13); Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

loading...
 
 
 
Loading...