James Patterson

  • Nhà văn
  • Năm sinh: 1947 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 1
  • Hàng năm: 1.624.594.537.853 ₫
  • Hàng tháng: 135.382.878.154 ₫
  • Hàng tuần: 31.242.202.651 ₫
  • Hàng ngày: 6.248.440.530 ₫
James Patterson

Earnings overview: Forbes Oct 2019: $70 million Forbes 2018: $86 million Forbes June 2017: $87 million Forbes July 2016: $95 million Forbes June 2015: $89 million Forbes Sept 2014: earnings $90 million Forbes June 2013: $ 91 million Forbes June 2011: earnings $84 million Earnings 2010 $70 million according to Forbes, 2011 $84 million.

Nguồn

Update: 2019-10

loading...
Loading...