James Patterson

  • Nhà văn
  • Năm sinh: 1947 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 1
  • Hàng năm: 1.990.456.528.812 ₫
  • Hàng tháng: 165.871.377.401 ₫
  • Hàng tuần: 38.278.010.169 ₫
  • Hàng ngày: 7.655.602.034 ₫
James Patterson

Earnings overview: Forbes 2018: $86 million Forbes June 2017: $87 million Forbes July 2016: $95 million Forbes June 2015: $89 million Forbes Sept 2014: earnings $90 million Forbes June 2013: $ 91 million Forbes June 2011: earnings $84 million Earnings 2010 $70 million according to Forbes, 2011 $84 million.

Nguồn

Update: 2018-9

loading...
Loading...