Robert Downey Jr.

  • Diễn viên nam
  • Năm sinh: 1965 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 3
  • Hàng năm: 1.876.316.504.718 ₫
  • Hàng tháng: 156.359.708.726 ₫
  • Hàng tuần: 36.083.009.706 ₫
  • Hàng ngày: 7.216.601.941 ₫
Robert Downey Jr.

Earnings overview: Forbes August 2018: $81 million Forbes June 2017: $48 million Forbes July 2016: $33 million Forbes June 2015: $ 80 million Forbes July 2013 and 2014: $75 million Forbes Dec. 2013: $1.2 billion Forbes May 2011: $31 million

Nguồn

Update: 2018-8

loading...
Loading...