Stephen King

  • Nhà văn
  • Năm sinh: 1947 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Bọn trẻ: 3
  • Hàng năm: 632.371.711.444 ₫
  • Hàng tháng: 52.697.642.620 ₫
  • Hàng tuần: 12.160.994.451 ₫
  • Hàng ngày: 2.432.198.890 ₫
Stephen King

Forbes 2018: $27 million Forbes 2017: $15 million Forbes 2016: $19 million Forbes 2014: $17 million Forbes 2013: $20 million Forbes 2012: $39 million Forbes 2011: $28 million

Nguồn

Update: 2019-1

loading...
Loading...