Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng từ ngày 01-01-2017 đến 31-12-2017.

Cập nhập ngày 28-12-2016
Mức lương tối thiểu trong bảng tính theo VND (VND Dong)
Vùng Mức lương tối thiểu hàng tháng
Vùng I
3.750.000,00
Vùng II
3.320.000,00
Vùng III
2.900.000,00
Vùng IV
2.580.000,00
Cite this page © WageIndicator 2017 - Luong.com.vn - Lương tối thiểu Rate